h.e.s.e. project
International Network
Home · Kontakt

 
 Übersicht

Interdisziplinäre Gesellschaft

für Umweltmedizin e. V.

IGUMED, Bergseestr. 57, 79713 Bad Säckingen

Tel. 07761 913490, FAX 913491, e-mail: igumed@gmx.de

9 רבוטקואב 2002

גרוביירפ

תמוצע

רוביצה

תואירבל הקומע הגאד ךותמ ,ונא , תואפורו םיאפור ה עוצקמה ימוחת לכב םיליעפ ,

הביבסה תאופר םוחתב דחוימבו , םינפמ הזב וניתימע לכל וז האירק ,ה תונוטלשל תואירב ,

תורשמ יאשונל תוינידמ ולוכ רוביצלו .

ונא בל םימש ל תיטמרד היילע ,ש הלח תונורחאה םינשה ךלהמב ב תוחיכש ן לש תוינורכ תולחמ

תושק ונלש םילפוטמה ברקב ,רקיעבו :

• םידליב תוגהנתה תוערפה ןכו זוכירו הדימל יישק )תויביטקארפיה ןוגכ (

• םד ץחל ישוביש ,תיתפורת םתוא ןזאל השק רתויו רתוי רשא

• בלה בצקב תוערפה

• חומ עוראו בלה רירש םטוא ליגב םישנאב י ש דרוי הדמתהב

• תוינווינ חומ תולחמ )רמייהצלא תלחמ ןוגכ (ןויפכו

• תוינטרס תולחמ ,חומ ילודיגו הימקיול ןוגכ

ךכל ףסונב ,תונוש תועפותב תדמתמ היילעב םיפוצ ונא , םיבר םילפוטמ לצא תושרפתמ רשא

תויטמוסוכיספ תוערפהכ תועטב ,רתיה ןיב

• הנרגימו שאר יבאכ

• כ תופייע תינור

• ימינפ טקש יא

• םויה ךשמב תושישתו הניש תוערפה

• םיינזואב םוזמז

• םימוהיזל תושיגר

• םיבאכו םייבצע םיבאכ ב תוכרה תומקר ,יאש םירבסומ םנ תוליגר תוביס די לע ,

רתויב םיטלובה םינימסתה קר הלאו .

רכומ ללכ ךרדבו רחאמ םי ונילפוטמ לש םירוגמה תביבסו םייחה חרוא ונל ,ור ונא םיא , דחוימב

קיודמ לואשת ירחא , תליחת ןיבל תולחמה תעפוה ןיב קודה ינמזו יתביס רשק תורבגתה תעפות

סמוע ורטקלאה םילגה -םייטנגמ ,תובקעב ראשה ןיב

• םילפוטמה לש הבורקה םירוגמה תביבסב םידיינ םינופלט לש רודיש תונטנא תנקתה

• םידיינ םינופלטב בחרנ שומיש

• תשיכר פלט ירישכמ לש היגולונכטב םילעופה םייטוחלא ןו DECT ) יפוריא ןקת

תילטיגיד תיטוחלא הינופלטל ( וא תיבל לצא םינכש

יבה הרבחה ן - האופרל תימוחת

תיתביבס ,הדוגא המושר

דבלב ירקמ רשקב רבודמ יכ ןימאהלו ףיסוהל רשפא יא ,ןכש :

• םילג לש סמוע םייק הבש הביבסב תומיוסמ תולחמ לש הרורב תורבטצה תמייק

גמה תביבסב וא םיתבב םייטנגמורטקלא םירו

• וא הלחמה תרפתשמ תובורק דאמ םיתעל םינש וא םישדוח וכשמנש םינימסת םימלענ

רצק ןמז ךות תיטנגמורטקלאה הנירקה סמוע םלענ וא תחופש רחאל םתביבסב

םילפוטמה לש הבורקה

• תורשאמ תויתביבס תויגולויב תודידמ , הביבסב דחוימב לודג הנירק סמוע םייק יכ

הבש ה םייונישב וניפצ םירומא .

םויה וננויסנ ךמס לע -םיקיסמ ונא ימוי , שומישל הסנכוהש םידיינה םינופלטה לש היגולונכטה יכ

תנשב 1992 הרעסב השבכ זאמו א חטשה ת לש היגולונכטב םילעופה םייטוחלאה םינופלטה ןכו

DECT , זאמ קושב םיאצמנה 1995 , ןוסא תרה תוחתפתהל םייארחאה םה וז . לוכי וניא שיא

רתתסהל לש תומיעפה םלה ינפמ דוע ילג ורקימ הלא , דוע םיריבגמה ונל יופצה ברה ןוכיסה תא

יכה ואלב הביבסה תא תומהזמה תוימיכהו תוילקיסיפה תועפשהה סמועמ . דוע םישילחמ םה

ףוגה לש תינוסיחה תכרעמה תא רתוי , ישוקבש תלגוסמ רומשל ו ןידעה ןוזיאה לע ףא םילולע

התוא עירכהל .ה לודג דחוימב תורה םישנל ןוכיס ,םידליל ,םילוח וא םינקז םישנאו םירוענ ינב .

לו אפרל וניצמאמ ןזא תא רתויו רתוי תופוכת םיתעל םילשכנ תואירב , יתלבה הרידחהו רחאמ

הדובעה תומוקמלו היחמה ירודמל תדמתמה הנירקה לש תקסופ , ירדחלו םידלי ירדחל דחוימבו

הנישה ,ל םיבושח םירתאכ םישמשמה החונמו תועגריה ,רוזמו תושדחתה , דימתמ בצמל תמרוג

קחד לש יופיר תענומו םלש םילוח לש .

וז הגיאדמ תוחתפתה חכונל בחרה רוביצה םע וניאצממ תא קלחל ונמצעל הבוח םיאור ונא , לע

ונל עדונש רחאל המכו המכ תחא ,אר הינמרגב טפשמה יתב יכ םינופלטה ידי לע םרגנה ןוכיסב ו

םידיינה דבלב יטתופיה ןוכיס )ר 'קב הקוחל טפשמה תיב לש ןיד יקספ תיב לשו ההורסלר

טפשמה מב יביטרטסינימדאה ביבאמ םייהנ 2002 .(

רקיעו ללכ יטתופיה וניא וניתואפרמב ומויב םוי ידמ םיווח ונאש המ . ונא ל םידע ךלוהו לדג רפסמ

יינורכ םילוח לש תוינידממ האצותכ ם תלוטנ תוירחא ב יכרע תעיבק הנירק לש םירתומ לובג .

הנירק לש חווטה תוכורא דחוימבו חווטה תורצק תועפשהה ינפמ הייסולכואה לע ןגהל םוקמב

םידיינ םינופלטב שומישל הוולתמה ידי לע םימיאתמ םיעצמא תטיקנ , םיענכנ תוינידמה יעבוק

ביתכתל םי היגולונכט יציפמ לש ,ךורכה ןוכיסה חכוה ןמזמש ב ה .ונתעדל ,רבודמ ב לש הלחתה

םיבר םישנא לש םתואירב תא תנכסמה תוחתפתה , ו היוארה תוניצרב הילא סחייתהל שי .

רידת םיעפשומה םייתואיצמ יתלב םירקחמ תואצות לש סיסב ירסח םימוחינל םינכומ ונא ןיא

הישעתה ימרוגמ ,תוססובמ תוקידב לש תואצותמ תומלעתה תמייקש ןמזב וב .ינימאמ ונא ם , יכ

הפוחד הלועפב חרכה תעכ שי !

םיאפורכ ,ונלש םילפוטמל גואדל איה תינושארה ונתבוח .ןכ לע , תוכזה רשא םיעגפנה לכ םשב

תואירבב תויחלו תויחל םהלש םיינזאמה ףכ לע תחנומ תישפנו תינפוג , לכל האירקב םינופ ונא

ש ימ וילע תלטומ רוביצה תואירבל תוירחא ,םידיקפת יאשונ וא תויטילופ תורשמ ילעב הלא ויהי

וגראב תואירבב םיקסועה םינ ,הלא וניתושירדב םלקשמ דבוכ לכב ךומתל :

• תובשחתה אלל ןתצפה תא לוקשלו תואירבב תועגופ ןניאש תרושקת תויגולונכט שפחל

שומישל ןתסנכה םרטב םיירשפאה םינוכיסה תניחב ךות םהשלכ םיסרטניאב

יבה הרבחה ן -תיתביבס האופרל תימוחת , הדוגא המושר

גרוביירפ תמוצע –ףד 2


ידיימ יעצמאכו םישרוד ונא רבעמ ןמזל תונקת ןקתל הרטמב :

• דירוהל תיתועמשמ תא תרתומה הנירקה תולובג , תא ו םירדשמה תמצוע תא סמוע

הנירקה ,הנישו תושדחתה לש םירוזאב דחוימב

• עונמל ףסונ חותיפ תירלולסה הינופלטה תייגולונכט לש , לש תורבגתה רשפאל אל ידכ

המכו המכ יפ הנירק

• קינעהל רוביצל תוטלחהב תופתתשהו רוביד תוכז , ימוקמה ןוטלשה תודסומלו תוליהקל

מל רשאב י תונטנאה תבצה םוק ,תיטרקומד הנידמב וילאמ ןבומ תויהל ךירצש רבד

• קפסל ה הלוכ הייסולכואל התואנ הרבס ,םידיינה םינופלטב םישמתשמל דחוימב ךא ,

שומישל המירג ךכ ידי לעו םייטנגמורטקלא תודשב תוכורכה תואירבל תונכסה רבדב

ןובנ רתוי , רוסיא ה תלבגהו םידלי ידי לע שומיש םירגבתמ ידי לע שומישה

• רוסאל תייגולונכט לע םיססובמה םייטוחלא םינופלטבו םידיינ םינופלטב שומיש לע

DECT םידלי ינגב ,רפס יתב ,םילוח יתב ,םינקז יתב , אצמנ םהבש םיירוביצ תומוקמ

בר להק ,הרובחת יעצמאבו םיירוביצ םיניינבב ,ב המוד ןושיע לע רוסיאל

• םיקהל מ םיישפוח םירוזא א םינופלט חל ו םייטו מ םידיינ םינופלט ,ל המודב אלל םירוזא

תעונת ילכ בכר

• ןוחבל שדחמ תא ינקת DECT תמצוע תא דירוהל הרטמב םייטוחלא םינופלטל

הנירקה ,ה תא עונמלו רישכמב לעופב שומישה ןמזל התוא ליבגהל םייטירקה םיפקתמ

תיגולויב הניחבמ

• יל ךות הישעתב םייולת םניאש םירקחמ םוז תובשחתה ,ףוס לכ ףוס , תואצותב

ונלש םייאופרה םיאצממבו עפשב תואצמנה םייתרוקיבה םירקחמה .

יבה הרבחה ן -תיתביבס האופרל תימוחת , הדוגא המושר

גרוביירפ תמוצע –ףד 3

ה תמישר

תמישר ה םינושארה

םימתוח

םירוגמ

םוקמו םש תויחמומו קוסיע םוחת

Dr. med. Thomas Allgaier, Heitersheim ר ו פ א יללכ ,תיתביבס האופר

Dr. med. Christine Aschermann, Leutkirch םיבצע תאפור ,היפרתוכיספ

Dr. med. Waltraud Bär, Wiesloch תיללכ האפור ,תינועבט האופר ,תיתביבס האופר

Dr. med. Wolf Bergman, Freiburg תיללכ האופר ,היתפואימוה

Dr. med. H. Bernhardt, Schauenburg םידלי תאופר

Dr. med. Klaus Bogner, Friedrichshafen תיללכ האופר

Dr. Karl Braun von Gladiß, Teufen תיללכ האופר ,תיטסילוה האופר

Hans Brüggen, Deggendorf ר ו פ א ימינפ ,גולונומלופ ,גולוגרלא ,תיתביבס האופר

Dr. med. Christa-Johanna Bub-Jachens, Stiefenhofen תיללכ האפור ,תינועבט האופר

Dr. med. Arndt Dohmen, Bad Säckingen תימינפ האופר

Barbara Dohmen, Bad Säckingen תימינפ האופר , האופר תיתביבס

Verena Ehret, Kötzing האפור

Dr. med. Joachim Engels, Freiburg תימינפ האופר ,היתפואימוה

Karl-Reiner Fabig יללכ אפור

Dr. med. Gerhilde Gabriel, München האפור

Dr. med. Karl Geck, Murg היפרתוכיספ

Dr. med. Jan Gerhard, Ahrensburg םידלי תאופר ,םירוענהו תודליה ליג לש הירטאיכיספ

Dr. med. Peter Germann, Worms אפור ,תיתביבס האופר ,היתפואימוה

Dr. med. Gertrud Grünenthal, Bann תיללכ האופר

Dr. med. Michael Gülich, Schopfheim אפור

Julia Günter, Korbach היפרתוכיספ

Dr. med. Wolfgang Haas, Dreieich תימינפ האופר

Dr. med. Karl Haberstig, Inner-Urberg תיללכ האופר ,היפרתוכיספ ,הקיטמוסוכיספ

Prof. Dr. med. Karl Hecht, Berlin קחד תאופרל החמומ ,הניש תוערפה , ןועשה תוערפה

פרו יגולויבה ו א ללחה ת

Dr. med. Bettina Hövels, Lörrach תיללכ האפור

Walter Hofmann, Singen היפרתוכיספ

Dr. med. Elisabeth Höppel, Dorfen תינועבט האופר

Dr. med. Rolf Janzen, Waldshut-Tiengen םידלי אפור

Dr. med. Peter Jaenecke, Ulm םייניש אפור

Beate Justi, Hannover הירטאיכיספ ,היפרתוכיספ

Michaela Kammerer, Murg האפור

Karl Kienle, Schongau היתפואימוה ,וריכ הקיטקרפ תינועבט האופר

Dr. med. Monika Kuny, Grünwald היפרתוכיספ

Dr. med. Michael Lefknecht, Duisburg תיללכ האופר ,תיתביבס האופר

Dr. med. Volker zur Linden, Bajamar תימינפ האופר

Dr. med. Martin Lion, Ulm אפור ,תפואימוה

Dr. med. Dagmar Marten, Ochsenfurt האפור

Dr. Rudolf Meierhöfer, Roth םייניש אפור

Dr. med. Rudolf Mraz, Stiefenhofen היפרתוכיספ ,תינועבט האופר

Dr. med. Otto Pusch, Bad Wildungen תיניערג האופר

Dr. med. Josef Rabenbauer, Freiburg היפרתוכיספ

Elisabeth Radolf-Geck, Murg האפור ,היתפואימוה ,היפרתוכיספ

Dr. med. Anton Radlspeck, Aholming תינועבט האופר תיללכ אפור

Barbara Rautenberg, Kötzting תיללכ האופר ,תיתביבס האופר

Dr. med. Christof Rautenberg, Kötzting ימינפ אפור

Dr. med. Hans-Dieter Reimus, Oldenburg םיינש אפור

Dr. med. Ursula Reinhardt, Bruchköbel תיללכ האפור

Dr. med. Dietrich Reinhardt, Bruchköbel ימינפ אפור

Dr. med. Andreas Roche, Kaiserslautern יללכ אפור

Dr. med. Bernd Salfner, Waldshut-Tiengen גולוגרלא

Dr. med. Claus Scheingraber, München םיינש אפור

Dr. med. Bernd Maria Schlamann, Ahaus-Wessum םיינש אפור ,אפרמ

Dr. med. Hildegard Schuster, Lörrach היפרתוכיספ

Norbert Walter, Bad Säckingen תיללכ האופר ,תינועבט האופר

Dr. med. Rosemarie Wedig, Düsseldorf האפור ,היפרתוכיספ ,היתפואימוה

Dr. med. Günther Theiss, Frankfurt תיללכ האופר

Prof. Dr. med. Otmar Wassermann, Schönkirchen ט היגולוקיסקו

Prof. Dr. med. H.-J. Wilhelm, Frankfurt ןורג ןזוא ףא אפור ,רוביד תוערפהל החמומ

Dr. med. Barbara Würschnitzer-Hünig, Kempten היגולוטמרד ,א ל היגולוגר ,תיתביבס האופר

Dr. Dr. med. Ingo Frithjof Zürn, Nordrach תיללכ האפור ,מומ םידירול תיח , תינועבט האופר

תיתביבסו

יבה הרבחה ן -תיתביבס האופרל תימוחת , הדוגא המושר

גרוביירפ תמוצע –ףד 4ת

גרוביירפ תמוצעב םיכמותה

Dr. med. Wolfgang Baur, Vienenburg תיללכ האופר ,היפרתוכיספ ,תיתביבס האופר

Prof. Dr. Klaus Buchner, München יאקיסיפ

Volker Hartenstein, Ochsenfurt רבח הירווב לש טנמלרפה

Maria + Bruno Hennek, Würzburg ץע רומיש יעצמאו םיילקימיכ יעגפנל הרזעל הדוגא

Dr. Lebrecht von Klitzing, Stokelsdorf תיאופר הקיסיפ

Wolfgang Maes, Neuß תינגרוא הרוטקטיכרא ו יתביבס חותינ

Helmut Merkel, Bonn שאר בשוי ה תדוגא תינגרוא הרוטקטיכראל

Peter Neuhold, Berlin אפרמ

Prof. Dr. Anton Schneider, Neubeuern לש יעדמ להנמ הביבסה תוכיאו תינגרוא הרוטקטיכראל ןוכמה

Dr. Birgit Stöcker, München שאר בשוי ה ןוגרא למשחל םישיגרה םישנא לש תידדה הרזעל

Prof. Dr. Alfred G. Swierk, Mainz

Dr. Ulrich Warnke, Saarbrücken

Dr. med. Richard Fagot, Wien

הקיסיפויב ,היגולוכיספויב ,תיגולויב האופר

גולוקניג

יבה הרבחה ן -תיתביבס האופרל תימוחת , הדוגא המושר

גרוביירפ תמוצע –ףד 5